Lean / 5S / BSC

Het 5S programma is afkomstig uit Japan en is gebaseerd op vijf Japanse woorden die een gestandaardiseerde “schoonmaak” beschrijven. Dit concept wordt gebruikt binnen Lean Manufacturing om zo de efficiency en de veiligheid te vergroten. Door het ordenen van uw werkplekken (kantoor en operationele afdelingen) ontstaat meer inzicht in de processen, kunnen dubbelingen worden voorkomen, zijn gereedschappen en hulpmiddelen direct voorhanden en wordt de veiligheid verhoogd. De methodiek leidt vrijwel altijd tot verbetering. SCT Adviesdiensten B.V. kan u ondersteunen bij het voorbereiden en invoeren van een Balanced Score Card meetsysteem

RI&E / TRA

SCT Adviesdiensten B.V. kan voor u de RI&E uitvoeren en binnen ons partnernetwerk laten toetsen (indien vereist). Wij hanteren hierbij specifieke branche RI&E’s maar werken vooral met de erkende IMA methode. Wij kunnen uw organisatie ondersteunen met de invoering van een TRA systematiek alsook TRA’s voor uw organisatie uitvoeren. Wij hanteren onze aanpak op de Fine & Kinney methode.

ISO 22000 / BRC IFS

Al voordat in 1993 de HACCP wetgeving van kracht werd, adviseerden wij klanten op dit gebied. Dat doen we nog steeds. Onze dienstverlening is in de afgelopen jaren uitgebreid met advisering inzake diverse voedselveiligheidssysteemvormen, ‘goede distributiepraktijken (GDP)’  voor de de farmaceutische bedrijven en diervoederveiligheidssystemen volgens GMP+. Wij verzorgen specifieke in company HACCP en GDP.

Alle bedrijven die zich bezig houden met de bereiding, ver- en bewerking, productie, verpakken, opslag, transport, distributie, verkoop of levering van voedingsmiddelen moeten een voedselveiligheidssysteem invoeren. De Codex Alimentarius is omgezet in Europese regelgeving. Elk land heeft de Europese verordening omgezet in nationale wetgeving. Hoewel bedrijven ”slechts” een HACCP systeem hoeven in te voeren dat aan de wettelijke eisen voldoet, kiezen veel bedrijven er voor om dit middels een gecertificeerd managementsystemen te doen.

Wij ondersteunen ondernemers bij het invoeren van HACCP systemen. De keuze voor de betreffende norm hangt af van zowel de activiteiten als ook de specifieke klant. Helaas is er nog beperkte uniformiteit in het accepteren van de verschillende normen en heeft een aantal van onze klanten dan ook een dubele certificering lopen. Diverse normen verschillen overigens onderling beperkt van elkaar (zoals de Nederlandse HACCP norm, de ISO 22000, de FS 22000 en de IFS/ILS normen).

Wij hebben verschillende van onze klanten geadviseerd inzake:

  • Hygienecode Transport en Logistiek
  • ISO 22.000 norm voor voedselveiligheidsmaangementsysteem
  • FSSC 22.000 norm voor voedselveiligheidsmanagementsysteem
  • BRC Storage & Distribution
  • BRC Packaging and Packaging materials
  • BRC Food
  • IFS
  • ILS (IFS voor logistieke dienstverleners)
  • SKAL (voor biologische productie)

Op het gebied van de diervoederveiligheid is in Nederland het GMP+ systeem ontwikkeld door het Productschap diervoeders. In deze markt zijn wij vooral actief inzake de B03, B04, B05 norm voor opslag, handel en transport.

Sterk gerelateerd aan de principes van voedselveiligheid zijn de GMP normen die in de  farmacie worden gebruikt. De GMP gaat qua traceerbaarheid en veiligheids eisen verder dan de voedselveiligheidsnormen. Wij adviseren en trainie bedrijven vooral op het gebied van de Goede Distributie Praktijken (GDP).

ISO 14001

De ISO 14001 norm is de internationale norm voor milieumanagementsystemen. De norm is toepasbaar in elk bedrijf. Wanneer certificatie plaatsvindt binnen Nederland dan moet rekening gehouden worden met de interpretatierichtlijn van de Stichting Certificatie Coordinatie Milieuzorgsystemen (SCCM).

VCA */**/P

Wij richten ons bij de advisering op de invoering van het gehele managementsysteem, maar kunnen ook helpen bij deel onderwerpen zoals de invoering van toolboxmeetings, Laatste minuut risico analyse, Taak Risico Analyses, opstellen VGM/projectplannen e.d.

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.SCT Adviesdiensten B.V. is in Nederland de grondlegger van kwaliteitssystemen volgens de ISO 9000 serie met het in 1990 gepubliceerde ‘Standaard Kwaliteits Doe-Boek’. Sindsdien hebben wij altijd geprobeerd voorop te lopen in het verbeteren van de kwaliteit van de processen bij onze klanten. Onze aanpak is gericht op maatwerk, effectiviteit en efficientie, eenvoud & gebruiksgemak.

SQAS / EFTCO / IMPCAS

SCT Adviesdiensten B.V. is actief met de SQAS en IMPCAS sinds de invoering van het systeem in 1994. Wij zijn betrokken bij de veranderingen van de SQAS in 2011 en 2015. Wij kunnen op diverse gebieden ondersteunen. Het kan hier gaan om de systeemstructuur, een geheel SQAS systeem, het invoeren van het risico management systeem, begeleiding bij de invoering van Behaviour Based Safety programma’s e.d. Wij ontwikkelden in onze e-learning omgeving Scienta.org specifieke BBS trainingsprogramma’s voor Tankreinigers, Warehousemedewerkers, Containerdepot en -werkplaatsmedewerkers. Tevens ontwikkelden wij een BBS training voor Leidinggevenden. Met ons product Easy to Inspect kunt u eenvoudig uw interne bedrijfscontroles uitvoeren in het kader van SQAS en eenvoudig uw BBS beoordelingen vastleggen.

ADR / IMDG

Voor vragen op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen over de weg (ADR ) of over zee (IMDG ) kunt u bij ons terecht. Wij hebben gediplomeerde veiligheidsadviseurs gevaarlijke stoffen in dienst, die u behulpzaam kunnen zijn. Onze veiligheidsadviseurs verzorgen gespecialiseerde in company trainingen voor bijvoorbeeld planners of logitiek medewerkers in het kader van bijvoorbeeld de eisen van ADR 1.3, wij adviseren over specifieke vraagstukken m.b.t. gevaarlijke stoffen en verzorgen risico-inventarisaties gevaarlijke stoffen.

Onze veiligheidsadviseurs kunnen namens uw bedrijf  de wettelijke rol van veiligheidsadviseur vervullen, waardoor u op een kosteneffectieve wijze verzekerd bent van kennis en expertise, én voldoet aan de wettelijke (ADR) eisen.

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting bij aanbestedingen. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Zie ook www.skoa.nl

GDP

Wij verzorgen advies en training op het gebied van GDP richtlijnen, al dan niet in combinatie met de SQAS distributor module Food, Pharma and Cosmetics. GDP (Goede Distributie Praktijken) volgens Europese Richtlijn 92/25/EEG.