Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen

 

Op grond van de Europese Richtlijn (96/35/EG) moeten bedrijven waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of de met dit vervoer samenhangende laad- of loswerkzaamheden omvat, beschikken over een gediplomeerd veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen.

De adviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats tot taak om er, binnen de grenzen van de betrokken activiteiten van de onderneming, met alle mogelijke middelen en maatregelen voor te zorgen, dat deze activiteiten gemakkelijker met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden.
De aan de activiteiten van de onderneming aangepaste taken zijn in het bijzonder:

 • nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd; 
 • de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen;
 • een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze jaarverslagen worden vijf jaar bewaard en desgewenst ter beschikking gesteld van de nationale autoriteiten;
 • de werkwijzen die de naleving van de voorschriften betreffende het identificeren van de vervoerde gevaarlijke goederen ten doel hebben;
 • de praktijk van de onderneming betreffende het in aanmerking nemen, bij de aankoop van vervoermiddelen, van eventuele bijzondere vereisten met betrekking tot de vervoerde gevaarlijke goederen;
 • de werkwijzen om het voor het vervoer van gevaarlijke goederen of voor het laden en lossen gebruikte materieel te controleren;
 • het feit dat de betrokken werknemers van de onderneming een passende opleiding hebben ontvangen en deze opleiding in hun dossier is opgenomen;
 • het opzetten van passende noodprocedures bij eventuele ongevallen of voorvallen die de veiligheid tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen of tijdens het laden en het lossen in gevaar kunnen brengen;
 • het verrichten van analyses en zonodig het opstellen van rapporten over de ongevallen, voorvallen of tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen of tijdens het laden en het lossen geconstateerde ernstige inbreuken;
 • het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken te voorkomen;
 • het in aanmerking nemen van de wettelijke voorschriften en de bijzondere behoeften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen, voor wat betreft de keuze en het gebruik van onderaannemers of andere tussenpersonen;
 • het controleren of het personeel dat aangewezen is voor het vervoer of het laden en lossen van gevaarlijke goederen, beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies;
 • het invoeren van maatregelen voor de bewustmaking voor de gevaren die verbonden zijn aan het vervoer en aan het laden en lossen van gevaarlijke goederen;
 • het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de documenten en veiligheidsuitrusting die het vervoer moeten begeleiden, zich aan boord van de vervoermiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn;
 • het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de voorschriften met betrekking tot het laden en lossen worden nageleefd.

SCT Adviesdiensten B.V. beschikt over dergelijke gediplomeerde veiligheidsadviseurs en kan deze taak voor uw onderneming vervullen. Dat is toegestaan, mits een contract is opgesteld waarin de taken zijn overgedragen. Wij voeren deze taak graag voor u uit en hanteren hierbij de volgende werkwijze:

 • Verplichte jaarlijkse periodieke doorlichting van de hiervoor genoemde activiteiten
 • Verplichte jaarlijkse periodieke rapportage over de doorlichting. 
 • Voorbereiden en opstellen van een jaarverslag over de hiervoor genoemde activiteiten.
 • Adviseren over mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering voor wat betreft gevaarlijke stoffen alsmede het doen van aanbevelingen voor het opstellen van passende noodplannen.
 • Ondersteuning en uitvoering van onderzoek, registratie en rapportage n.a.v. incidenten en calamiteiten met gevaarlijke stoffen.