‘De MVO-Wijzer’ advies

‘De MVO-Wijzer’ advies 

'De MVO-wijzer' vormt een alternatief voor de MVO prestatieladder. Deze door DuurzaamAdviseren.nl ontwikkelde standaard is eveneens gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn. De systematiek gaat uit van 9 aandachtsgebieden, te weten: gedragscode, externe eisen, goed bestuur, P&O beleid, Klantenbeleid, Omgevingsbeleid, Ketenbeleid, Milieubeleid en Communicatie.

Binnen de systematiek zijn er twee niveaus van certificering. Enerzijds kan een MVO verklaring worden verkregen en in vervolg hierop kan ook een MVO certificaat worden verkregen.

Het eerste niveau gaat uit van een zelfevaluatie inzake MVO, waarbij de mate van voldoen aan de eisen minimaal op het kunnen leveren van bewijslast ligt. De verkregen MVO verklaring is 2 jaar geldig. SCT Adviesdiensten B.V. is partner van 'De MVO-Wijzer' en mag daardoor de MVO zelfverklaringen afgeven. Binnen 2 jaar moet Fase 2 worden doorlopen. Dat wil zeggen dat het MVO certificatietraject moet worden opgestart. HIerbij wordt door de certificatie instelling getoetst of de door de medewerkers ingevulde zelfevaluatie correct is.

De inhoudelijke eisen die in het kader van MVO moeten worden doorgevoerd zijn vastgelegd in 'De MVO-Wijzer'.

Wij vinden met name de eenvoud en begrijpelijkheid van het model een pluspunt. Daarom is SCT Adviesdiensten B.V. ook partner geworden van ''De MVO-Wijzer'. 'De MVO-Wijzer' is namelijk erg geschikt voor het midden- en kleinbedrijf.

SCT Adviesdiensten B.V. ondersteunt organisaties bij de concretisering van hun MVO beleid. Dat kan varieeren van het geven van een detail advies per aandachtsgebied tot het samen met de klant geheel doornemen van de MVO-wijzer criteria en zorgdragen dat op slagvaardige wijze invulling wordt gegeven aan de eisen. Wij beschikken hiertoe over ervaring, talloze voorbeelden en vooral ook pragmatisme. Aarzelt u niet om ons voor een vrijblijvend gesprek uit te nodigen.